Länkar Stadgar

Välkommen till

God Mans och Förvaltar föreningen i Sundsvall

 

LÄNKAR

Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare

RFS.se

MTU då du behöver flytthjälp eller transport.

Vill du se någon länk här hör av dig till ansvarig för hemsidan.

  NYHETER

Har du en länk som skulle passa på denna sida!

Tipsa oss om intressanta länkar som vi kan ha glädje av i vårat uppdrag.

NIX Registret

077-228 00 00

Anmäl din HM:s eller din egen telefon för att slippa telefonförsäljare.

Nu även för mobil

•  Under året kommer föreningen att erbjuda kafekvällar för våra medlemmar.

•  Medlemsavgiften för 2017 är 150  kronor.

Ansvarig för hemsidan

Ann-Britt Sundström

Föreningens Stadgar

§1. Föreningens namn

Föreningens namn ska vara God mans och förvaltarföreningen i sundsvall

§2. Medlemskap

Var och en som av Tingsrätt eller Överförmyndarnämn förordnats som god man eller förvaltare och som erlagt medlemsavgift, äger rätt till medlemskap i föreningen. Föreningen skall ha sitt säte inom Sundsvall Kommun.

§3. Föreningens Uppgift

Föreningens uppgift är att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag samt att verka somkontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till myndigheter och instutioner.

§4. Verksamhet

Årsmöte hålles under mars månad och kallelse till detta utsändes till medlemmarna senast 14 dagar före. I övrigt kallar styrelsen till styrelse och föreningsmöten.

§5.Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt två suppleater. Ordförande väljes för en tid av två år liksom styrelsen i övrigt varav hälften vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ordinarie ledamöter eller minst två sådana och en suppleant är närvarande.

§6.Revisorer

Föreningens revisorer skall vara två ordinarie och en suppleant.

§7. Valberedning

Föreningens valberedning skall bestå av två personer varav en skall vara samankallande.

§8. Årsmötesförhandlingar.

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling.

1. Val av ordförande för årsmötet

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Årsmötets behöriga utlysande

4. Val av två justeringsmän

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av föreningens ordförande vid vartannat årsmöte

9. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

10. Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år

11. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant

12. Val av valberedning på två personer varav en som sammankallande

13. Fastställande av medlemsavgift

14. Fastställande av ersättning till styrelsen

15. Förslag från styrelsen

16. Inkommna motioner

§9. Räkenskapsår.

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§10. Medlemsavgift.

Föreningens medlemmar skall varje år erlägga den avgift som årsmötet beslutar.

§11. Beslut

Frågor som i styrelsen, vid föreningsmöte eller vid årsmöte förs upp till behandling skall avgöras med enkel röstövervikt. Personval sker med sluten omröstning då så begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personalval då lotten avgör.

§12. Motioner

Motioner avsedda att behandlas vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

§13. Stadgeändring

Vid ändring av föreningens stadgar fodras beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§14. Föreningens upplösning

Förslaget om föreningens upplösning kan endast behandlas vid årsmöte och skall då vara upptaget på dagordningen. För upplösning fodras bifall från 3/4 av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

Om föreningen vid sitt årsmöte har återstående kapitalbehållning skall denna användas för ett ändamål som sammanfaller med föreningens syfte enligt §3 i dessa stadgar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com