Om Uppdraget

Välkommen till

God Mans och Förvaltar föreningen i Sundsvall

 

   Råd och Tips - Om Uppdraget

Godmans och förvaltarskap (ställföreträdare) förordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser och behövs för personer (huvudman) som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Detta på grund av sjukdom, psysisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande och för den skull behöver hjälp med tex. ekonomisk förvaltning, rättshandlingar eller personlig omvårdnad.

Det är olika grunder för godmanskap och förvaltare.

Som God man är Du endast ett stöd och biträde till huvudmannen som har kvar sin rätthandlingsförmåga.

En förvaltare har däremot ensam behörighet att företa rättshandlingar för hm räkning inom ramen för sitt förordnande och behöver således inte hm samtycke.

Tingsrätten fattar beslut om godmans och förvaltarskap efter förslag från överförmyndarnämnden.

Det är också tingsrätten som beslutar om upphävande medan överförmyndarnämnden beslutar om byte av ställföreträdare.

Vad godmans eller förvaltaruppdraget kan omfatta.

Bevaka rätt

Förvalta egendom

Sörja för person

Att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo

God man till utländska barn

Åtgärder vid uppdragets början.

När beslutet är klart skall Du meddela din adress till

Försäkringskassan

Posten

Skattemyndigheten

Banken etc.

Försök att få grepp om huvudmannens ekonomi.

Gör en förteckning över huvudmannens egendom.

Kontakta anhöriga och övrigt nätverk.

Gör en budget

Kontrollera att det finns hemförsäkring

Ändra och eftersända post

Undersöka övriga förmåner såsom färdtjänst, hemtjänst, kontaktperson mm.

Att tänka på när man börjar som god man

Anhöriga

Övriga bekanta

Bank

Värdepapper

Fastigheter mm.

Skulder

Andra tillgångar

Fullmakter

Budget

Hemförsäkring

Post

Försäkringskassan

Andra myndigheter

Hyresvärd

Abonnemang

Prenumerationer

Vårdpersonal

Dina Övriga uppgifter och skyldigheter

     Det framgår av Tingsrättens beslut vilka uppgifter Ditt förordnande avser. Som regel är det att:

¤ bevaka huvudmannens rätt

Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för hans/hennes person. Men det kan uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande tex. att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet ska säljas. ställföreträdaren bör dessa fall noggrant beskriva de uppgifter som utförts och ange tidsåtgången.

bevaka rätt i dödsbo

företräda vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.

företa olika förhandlingar, avbetalningsplaner och liknande med fodringsägare

ansöka om skuldsanering

bevaka rätt i ärende hos hyresnämnden

ansöka om stöd och service enligt LSS (kontaktperson, ledsagare mm)

ansöka om bostadsbidrag och anmäla förändringar för att få rätt bidrag

överklaga beslut

¤ förvalta huvudmannens egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt för denne såsom att betala räkningar, göra omplaceringar mm. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge skälig avkastning ( 12 kap.4§ FB).

ta hand om pension och bidrag

betala räkningar

lämna fickpengar

förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter mm

se till att hm:s egendom är tillfredsställande försäkrad

¤ sörja för huvudmannens person

Med att sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd han/hon behöver och har rätt till. Det är dock inte ställföreträdaren som ska utföra de uppgifter som tex, åligger socialtjänsten. Om denne ändå åtar sig sådana uppgifter kan han/hon inte räkna med att få ersättning för detta.

vara en länk mellan hm och den sociala omgivningen utanför hm:s boende- och vårdmiljö

genom regelbundna besök hos hm och kontakter med tex vårdpersonal och hemtjänst se till att hm har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalite som möjligt

ordna så att hm får tex en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation

uppmärksamma hm:s behov av sociala kontakter fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga

NY FÖRSÄKRING!!!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares försäkring för Rättskydd och Förmögenhetsskada för Gode män och Förvaltare. Premien är 130:- / år. Försäkringens huvudförfallodag 1 Januari

Läs mera om försäkringen på www.rfs.se

Frågor besvaras av Direct på telefon 026-54 60 60 eller RFS 08-640 30 45

Teckna försäkring genom din God mans förening. Och kom ihåg att försäkringen måste tecknas om varje år. Den gäller kalenderår.

Du är naturligvis medlem i gmff för att utnyttja försäkringen.

Här följer en information från föreningen över "att vara god man och eller förvaltare". Syftet är att ge vägledning och ett stöd för våra medlemmar i detta ansvarsfulla uppdrag.

Detta är som det mesta i vårt uppdrag fasställt enligt lag

(Föräldrabalken 11-16 kap.)

Ha inte så brottom

Ge av din tid

Tänk på att dem vi kallar huvudman är människor som alla gömmer en levnadshistoria.

GODKÄNNANDE AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Uttag av spärrade bankmedel

köp av aktier och konvertiber

placering i försäkringar

köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt

köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt

utlåning av hm:s egendom

driva en rörelse

arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs

upptagande av lån för hm

GÅVA mm

Gode mannen / ställföreträdaren kan och får aldrig ge bort hm:s egendom om det inte är fråga om personliga presenter. Till det räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva -utöver det som nämnts- inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det gäller både fast och lös egendom. Hm kan dock själv ge gåvor om han/hon kan ge uttryck för en egen vilja.

Vad ska man göra.

Det ingår inte i uppdraget att överta socialtjänstens uppgifter.

Det betyder att det inte är ställföreträdaren som ska följa med huvudmannen till exempelvis läkare eller tandläkare, eller följa med att handla kläder. Ställföreträdaren ska däremot se till att huvudmannen får hjälp av olika stödpersoner.

En kontakt person enligt socialtjänsten tex. ska fungera som personligt stöd och förmedla läkarbesök och hjälpa till med en meningsfylld fritidssysselsättning.

Ny bok ute. Beställ genom föreningen. 296:-

Om flera beställer samtidigt kan du få rabatt. 10% vid 20 stycken.

Låt din huvudman vara med i något lämpligt förbund / förening där du kan få hjälp med din huvudmans diagnos.

Fub Föreningen Autism, Demensförbundet är några exempel.

Huvudmannen betalar arvodet då hans/hennes inkomst överstiger 2.65% av basbeloppet.

2009 - 42.800      113.420

2010 - 42.400      112.360

2011 - 42.800      113.420

2012 - 44.000      116.600

2013 - 44.500      117.925

2014 - 44.400      117.660

2015 - 44.500 117.925

2016 - 44.300 117.395

2017 - 44.800 118,720

 Gode mannens egenskaper

Rättrådig

 

Erfaren

 

I övrigt lämplig

 

Myndig

 

Inte ha förvaltare

 

Insatser att söka

 • Aktivitetsstöd- Arbetsförmedling
 • Avlösarservice -Socialtjänsten
 • Bilstöd -Försäkringskassan
 • Bostad- Socialtjänsten
 • Bostadstillägg- Försäkringskassan
 • Boendestöd - Socialtjänsten
 • Familjehem- Socialtjänsten
 • Färdtjänst- Socialtjänsten
 • HVB-hem- Socialtjänsten
 • Habilitering -Landstinget
 • Handikappersättning - Försäkringskassan
 • Hemtjänst- Sopcialtjänsten
 • Hjälpmedel- Landstinget
 • Individuell plan- Socialtjänsten
 • Kontaktperson- Socialtjänsten
 • Korttidsvistelse - Socialtjänsten
 • Korttidssyn- Socialtjänsten
 • Ledsagare - Socialtjänsten
 • Lönebidrag- Arbetsförmedlingen
 • Personlig assistent- Socialtjänsten/Försäkringskassan
 • Personligt Ombud- Kommunen
 • Praktik- Arbetsförmedlingen
 • Rehabilitering - Landstinget (ibland kommun arbetsgivare eller försäkringskassan
 • Rehabiliteringsersättning- Försäkringskassan
 • Rekryteringsbidrag- Kommunens vuxenutbildning
 • SIUS-konsulent- Arbetsförmedlingen
 • Sjukersättning- Försäkringskassan
 • Sjukvård- Landstinget
 • Sjukresor- Landstinget
 • Skuldsanering- Konsumentvägledare,Socialtjänst,Kronofogde
 • Skyddat arbete- Arbetsförmedlingen
 • Sysselsättning- Socialtjänsten
 • Tandvård- Landstinget (i vissa fall även kommunen och försakringskassan)
 • Vårdbidrag- Försäkringskassan
 • Vårdplan- Landstinget

 

 

Ett ideellt uppdrag

Lagstiftaren säger att ett uppdrag som god man eller förvaltare till stor del är ett ideellt uppdrag. Han/hon kan därför inte förvänta sig få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman.

Copyright ® 2003 CompanyName.com